Closing the Crop Gap – Kobiety na Roli

Informacja dla mediów

Międzynarodowa kampania firmy PepsiCo oraz organizacji non-profit CARE zwraca uwagę na problem nierównych szans kobiet w rolnictwie. W kampanii uczestniczy polska rolniczka – Bożena Sierańska.

Warszawa, 8 marca 2019 r.

Kampania „Closing the Crop Gap – Kobiety na Roli” oparta została na pięciu filmowych opowieściach pokazujących historie kobiet oraz ich wkład w rozwój rolnictwa na świecie, na przykładzie gospodarstw z Polski, Egiptu, Gwatemali, Indii oraz Stanów Zjednoczonych. Celem kampanii jest budowanie świadomości w zakresie nierówności, z jakimi mierzą się kobiety w rolnictwie i rozpoczęcie dyskusji na temat rozwiązań, które przyczyniają się do poprawy sytuacji finansowej kobiet w rolnictwie i zapewnienia bezpieczeństwa produkcji żywności. Historie te można obejrzeć na stronie closingthecropgap.com, gdzie każdy może oddać głos na najciekawszą opowieść, a przy okazji otrzymać kupon o wartości 25 USD na mikropożyczkę udzielaną dowolnemu przedsiębiorcy zarejestrowanemu w systemie kiva.org.

Jako jeden z największych producentów żywności i napojów na świecie PepsiCo dąży do poszukiwania rozwiązań oraz podnoszenia świadomości wyzwań, przed jakimi staje cały system zapewnienia zrównoważonej produkcji i konsumpcji żywności. Jednocześnie firma bierze aktywny udział w dyskusji i działaniach, których celem jest wypracowanie rzeczywistych rozwiązań. Wspólnie z CARE, międzynarodową organizacją humanitarną założoną w 1945 roku, PepsiCo uruchomiła kampanię, w ramach której zabiera uczestników w podróż przez różne części świata, w tym Polskę. Prezentuje historie kobiet, które pomogą nam lepiej zrozumieć bariery, z jakimi borykają się one w procesie pozyskiwania dostępu do zasobów, szkoleń i wsparcia niezbędnych w produkcji rolnej, a zazwyczaj dostępnych dla mężczyzn uprawiających rolę.

– W PepsiCo dostrzegamy problem nierównego traktowania kobiet w rolnictwie i mamy nadzieję, że nasza akcja będzie początkiem dyskusji o rozwiązaniu go – powiedział Julian Krzyżanowski z PepsiCo Polska. – Przybliżając historię pani Bożeny, zaprzyjaźnionej z nami rolniczki, nie chcemy tylko koncentrować się na ograniczeniach i wyzwaniach stojących przed polską wsią. Przede wszystkim chcemy podnosić świadomość społeczną oraz zachęcać inne kobiety do wyboru takiej ścieżki zawodowej – dodał Krzyżanowski.
Według ONZ ds. Wyżywienia i Rolnictwa, kobiety wykonują prawie połowę całości prac rolnych w krajach rozwijających się i pracują nawet o 13 godzin tygodniowo więcej niż mężczyźni, często bez odpowiedniego przeszkolenia, zasobów, takich jak nasiona czy nawozy, czy nawet praw do uprawianej ziemi. Dobrze udokumentowane są przypadki marginalizowania oraz niezauważania roli kobiet, a w wielu regionach powszechne jest wykluczanie kobiet z procesu podejmowania istotnych dla upraw decyzji. Gdyby kobiety miały dostęp do takiego samego zaplecza, co mężczyźni, uzyskiwane przez nie efekty pracy zwiększyłyby się nawet o 20-30%*, a to mogłoby przyczynić się do eliminacji głodu wśród 100-150 milionów ludzi na całym świecie*.

PepsiCo podejmuje działania na rzecz budowania bardziej zrównoważonego systemu produkcji i konsumpcji żywności, umożliwiając kobietom podejmowanie decyzji w zakresie prowadzenia przez nie gospodarstw rolnych oraz kontroli łańcucha dostaw. Dodatkowo PepsiCo inwestuje w programy multisektorowe, które zapewniają możliwość uzyskania zmian w dużej skali. Fundacja PepsiCo ogłosiła zaangażowanie 18,2 mln USD w program organizacji CARE pod nazwą „Ona karmi świat” (She Feeds the World), w ramach którego podejmowane będą działania na rzecz wyrównywania szans dla kobiet w sektorze rolnictwa. W ten sposób 5 milionów rolniczek i ich rodzin na całym świecie zyska dostęp do edukacji, zasobów i wsparcia ekonomicznego. Przełoży się to na poprawę wydajności produkcji rolnej oraz ich sytuacji finansowej, jak również wartości odżywczych produkowanej przez nie żywności.

Filmy dostępne na www.closingthecropgap.com pokazują pięć sposobów rolniczek z różnych części świata na pokonywanie pojawiających na ich drodze barier. Wśród nich są:
• Maria Elena z Gwatemali, która własnym przykładem pokazuje, w jaki sposób można zwiększyć produkcję rolną i dać zatrudnienie innym kobietom z lokalnej społeczności; jest dumna z tego, że jej ciężka praca pozwala przynosić niejednokrotnie lepsze efekty niż te uzyskiwane w konkurencyjnych gospodarstwach.
• Sunita, indyjska rolniczka, która mimo że jest analfabetką, zdecydowała się zmienić swoje życie, uniezależnić się finansowo i zawalczyć o lepszą przyszłość dla siebie i swoich dzieci.
• Eman z Egiptu samotnie wychowująca czworo dzieci. Postanowiła wydzierżawić pole, które z zaangażowaniem oraz uporem samodzielnie uprawia, mimo sprzeciwów lokalnej społeczności.
• Amerykanka Sam, która pracuje na dużej farmie mlecznej i przyznaje, że nawet w USA rolniczki nie zawsze postrzegane są jako osoby podejmujące decyzje – sama musiała wywalczyć swoje miejsce w gospodarstwie i życiu.
• Bożena z mazowieckiej wsi Żukówka, która od 25 lat wspólnie z mężem prowadzi uprawę ziemniaków przemysłowych. Mimo obowiązków związanych z prowadzeniem domu i wychowywaniem dzieci, jej zaangażowanie, determinacja oraz przywiązanie do ziemi przyczyniły się do stworzenia dużego przedsiębiorstwa rolnego.

W Polsce wciąż istnieje duży problem z zauważaniem wkładu kobiet w rozwój sektora rolnego, mimo że kobiety stanowią ponad 40% siły roboczej w rolnictwie** i prowadzą około 30%*** wszystkich gospodarstw. Efekt ich działania to ogromny kapitał społeczny, przyczyniający się także do wymiernych wyników materialnych. Pomimo pełnego zaangażowania w działalność gospodarstw, a także wykonywania często tych samych obowiązków co mężczyźni, polskie rolniczki nadal potrzebują wsparcia instytucjonalnego i finansowego. Pozwoliłoby to zmaksymalizować wydajność ich pracy, a tym samym uzyskiwane przez nie przychody.

– Na wsi często obowiązuje taki podział: twoja rola, moja rola. Mężczyźni najczęściej zajmują się agrotechniką i pracą w polu, podczas gdy kobiety zajmują się pracami polowymi, a dodatkowo dbają o dom i rodzinę. Wiele kobiet poświęca swojemu gospodarstwu tyleż samo czasu, energii i determinacji, co mężczyźni, więc ich rola nie powinna być marginalizowana – powiedziała Bożena Sierańska, polska rolniczka i uczestniczka kampanii. – Dobrze by było, gdyby kobiety miały takie same możliwości i szanse w rolnictwie, co mężczyźni. Widzę, że ten proces już się zaczął i wierzę, że będzie trwał – dodała Sierańska.

Kampania #TheCropGap stanowi pierwszy krok do zmiany postrzegania niezwykle ważnej roli kobiet w rolnictwie, a także realizacji potrzeb związanych z zapewnieniem żywności dla nieustannie zwiększającej się populacji świata.

Więcej informacji na temat kampanii #TheCropGap oraz historii rolniczek pokonujących bariery można znaleźć na stronie https://closingthecropgap.com/. Zachęcamy do głosowania na najbardziej interesującą historię – każdy oddany głos to kupon o wartości 25 USD, który może zostać wykorzystany na mikropożyczkę udzielaną dowolnemu przedsiębiorcy zarejestrowanemu w systemie kiva.org. Twórca filmu, który uzyska największą liczbę głosów będzie miał możliwość stworzenia mini-serialu dokumentalnego przedstawiającego pracę kobiet na roli i ludzi angażujących się w znoszenie nierówności w tym obszarze.
* ONZ ds. Wyżywienia i Rolnictwa
** https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/WDN-20171218-1?inheritRedirect=true
*** https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:Farm_managers_by_sex,_2013_(FSS).png

***
O firmie PepsiCo
Konsumenci w ponad 200 krajach i regionach na całym świecie sięgają po produkty firmy PepsiCo ponad miliard razy dziennie. Łączny przychód netto pochodzący ze sprzedaży uzupełniającej się oferty produktów żywnościowych i napojów oferowanych przez przedsiębiorstwa Frito-Lay, Gatorade, Pepsi-Cola, Quaker i Tropicana, wchodzące w skład koncernu PepsiCo, wyniósł w 2018 roku ponad 64 mld dolarów amerykańskich. W swoim globalnym portfolio PepsiCo posiada szeroką i różnorodną ofertę produktów żywnościowych i napojów oferowanych pod wieloma markami, a każda z 22 najlepiej sprzedających się marek generuje w ciągu roku przychody na poziomie ponad miliarda dolarów amerykańskich.
W swoich działaniach PepsiCo kieruje się wizją „Winning with Purpose”, która wskazuje drogę do uzyskania statusu światowego lidera w obszarze wygodnych, gotowych do spożycia produktów żywnościowych i napojów. „Winning with Purpose” stanowi odzwierciedlenie aspiracji firmy, polegających na zrównoważonym podejściu do realizacji zamierzeń rynkowych i uwzględnianiu świadomie realizowanych celów we wszystkich aspektach naszej działalności.
Więcej informacji na temat PepsiCo jest dostępnych na globalnej witrynie pod adresem www.pepsico.com oraz na polskiej stronie firmy http://www.pepsicopoland.com.
O organizacji Kiva
Założona w 2005 roku Kiva jest amerykańską organizacją non-profit, której misją jest zwiększaniu dostępności środków finansowania dla pomijanych i niezauważanych społeczności na całym świecie. Działalność Kiva polega na organizowaniu pożyczek społecznościowych (tzw. crowdfunding) dla osób nieposiadających dostępu do banków i kapitału niezbędnego do rozwoju ich działalności. Dzięki działaniom organizacji studenci mogą opłacić czesne, kobiety mogą rozpocząć działalność gospodarczą, rolnicy mogą inwestować w zakup sprzętu, a rodziny mogą skorzystać z opieki medycznej w sytuacjach wymagających natychmiastowej pomocy. Pożyczki udzielane w Kiva to nie tylko pieniądze – to sposób na tworzenie sieci i relacji. Udzielając pożyczki w wysokości 25 USD w systemie Kiva każdy może stać się częścią rozwiązania i realnie zmienić czyjeś życie. 100% wszystkich przekazanych Kiva przez fundatorów pieniędzy trafia do funduszu pożyczkowego.

Więcej informacji o Kiva na stronie: http://www.kiva.org/
O organizacji CARE
Założona w 1945 roku wraz ze stworzeniem Paczki CARE®, CARE jest wiodącą na świecie organizacją zaangażowaną w globalny ruch mający na celu eliminację ubóstwa. Organizacja szczególnie koncentruje się na pomocy kobietom i dziewczętom, aby wyposażone w odpowiednie zasoby znalazły siłę wyciągania swoich rodzin i całych społeczności z biedy.
Dlatego właśnie to kobiety i dziewczęta stanowią trzon działań CARE w ramach lokalnych społeczności. Starania te zmierzają do rozwiązania problemu głodu, zapewnienia wartościowej żywności oraz bezpieczeństwa zapasów żywnościowych dla wszystkich. Dodatkowo CARE dąży do poprawy warunków edukacyjnych i ochrony zdrowia, stworzenia możliwości gospodarczych i odpowiedniego reagowania na nieprzewidziane zdarzenia. CARE prowadzi działalność w 95 krajach, wspierając ponad 56 milionów ludzi na całym świecie.
Więcej informacji o CARE na stronie: http://www.care.org/

2 Comments

 1. Patrickcam said:

  Hello,

  We are updating to 2019-2020 Edition, please make sure your company information is accurate and up to date.

  Please enter your Company Name and Email address in the form below to confirm your listings.

  https://company-listings.com

  Updating your details is free of charge.

  World Business List,
  P.O. BOX 34, 3700 AA ZEIST, THE NETHERLANDS
  Tel/Fax: +31 205 248 107

Top